બાલવાટિકામાં પ્રવેશ મેળવેલ વિદ્યાર્થીઓના નામાંકનની નોંધણી જનરલ રજીસ્ટર (GR) માં કરવા બાબત

પ્રાશિનિ/ચ-૧/પ્રવેશ/૨૩-૨૪/૨/૨૩૩ પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી, બ્લોક નં.૧૨/૧, ડૉ.જીવરાજ મહેતા ભવન,  ગુ.રા. ગાંઘીનગર, તા.૨૬/૦૬/૨૦૨૩  પ્રતિ,  જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રી, તમામ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી, …

Read more

શિક્ષક આંતરિક બદલી 2023 | શિક્ષક બદલીના નવા નિયમો 2023 મુજબ

પ્રાથમિક શિક્ષક બદલી પરિપત્ર તારીખ ૦૧/૦૪/૨૦૨૨ ના મુખ્ય અંશો  🔹 શિક્ષક મહેકમ માટેની વિદ્યાર્થી સંખ્યા ૩૦ જૂન ગણાશે, ( પહેલા …

Read more