ગુજરાત હાઇકોર્ટ બેલિફ અને પટાવાળા ભરતી 2023, કુલ 1778 જગ્યાઓ માટે ભરતી, ફોર્મ, સિલેબસ

ગુજરાત હાઇકોર્ટ બેલિફ અને પટાવાળા ભરતી 2023

ગુજરાત હાઇકોર્ટ બેલિફ અને પટાવાળા ભરતી 2023 : (ઓફિસ એટેન્ડન્ટ) ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા બેલિફ અને પટાવાળા સહિત વર્ગ 3 અને વર્ગ 4 ની કુલ 1778 જગ્યાઓ ભરવા માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા ઇચ્છુક ઉમેદવારોએ ગુજરાત હાઇકોર્ટની ઓજસ વેબસાઇટ પરથી ઑનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. આ ભરતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન અને ઓનલાઈન એપ્લાય … Read more

તલાટી કોલ લેટર 2023, ડાઉનલોડ થવાના શરુ ,અહી થી કરો ડાઉનલોડ

તલાટી કોલ લેટર 2023

તલાટી કોલ લેટર 2023 : Talati Call Latter 2023 : તલાટી ક્રમ મત્રી કોલ લેટર ડાઉનલોડ થવાના સ્ટાર્ટ તી ગયા છે ઓજસ ગુજરાત ની સતાવાર વેબસાઈટ પર જો તમારે પણ તલાટી ની પરીક્ષા આપવાની હોય તો નીચે આપેલ લીનક ની મદદ થી તમે કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકો છો . આજે આપને આ લેખ માં આપને Talati … Read more

Files by Google Best Creation of google

Files by Google

Files by Google is a file management app that helps you:✨ Free up space with cleaning recommendations🔍 Find files faster with search and simple browsing↔️ Share files offline with others, fast and without data☁️ Back up files to the cloud to save you space on device FREE UP MORE SPACEIn just a few taps, you can free up space more quickly and easily … Read more

Add Watermark To PDF Online

Drop PDF file here or Select PDF Pages From to Format Do Not Rotate45 degrees90 degrees135 degrees180 degrees225 degrees270 degrees ArialCourierCourierBoldCourierBoldObliqueCourier ObliqueHelveticaHelvetica BoldHelvetica Bold ObliquenHelvetica ObliqueSymbolTimesRomanTimesRoman BoldTimesRoman Bold ItalicTimesRomanItalic Text Color Text Size px Transparency % Select PDF Add Watermark Adding watermark… We are processing… Do not refresh or close tab. Thanks for letting us … Read more

Blog Generator with Meta Tag Generator

Blog Generator with Meta Tag Generator

Name Tag Generator [{“first”:”John”, “last”:”Doe”, “email”:”[email protected]”, “position”:”Director of Development”, “VIP”: “true”},{“first”:”Bertrand”, “last”:”Russell”, “email”:”[email protected]”, “position”:”Philosopher”, “VIP”: “true”}] OUTPUT Meta description and meta keywords are the most popular html tags which are still recommended despite many arguments by several expert Search engine Optimizers. What Are Meta Tags?  Meta tags are the type of HTML tag products that … Read more

Bing SERP Checker

Bing SERP Checker

Why you should use a Bing SERP checker tool Bing is the second most used search engine with ~2.5% world searches and >12% searches made from desktop in the US. Bing is SEO-friendly, less competitive than google, but way more complicated to be scraped. As for SEO factors, Bing takes into consideration more than 1000 … Read more

Alexa Rank Checker

Alexa Rank Checker

Alexa Rank Checker provided by t Check Alexa Rank of multiple websites Alexa rank checker is a tool that checks your website ranking according to the other websites of the world. You can check two types of results in the alexa ranking. Global Rank:It means the overall rank of your website according to the whole … Read more